Журмын сан

Д/д Дүрэм журмын нэр Батлан гаргасан байгууллага Батлагдсан огноо Тушаалын дугаар
1 Эрчим хүчний тухай хууль Улсын их хурал 2001.02.01
2 Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хууль Улсын их хурал 2007.01.11
3 Эрчим хүчний сүлжээг хамгаалах дүрэм Монгол улсын засгийн газар 2001.12.05 263-р тушаалын 3-р хавсралт
4 Эрчим хүчний зохицуулах хороонд гаргасан өргөдөл, гомдол, маргааныг бүртгэх, шийдвэрлэх журам Эрчим хүчний зохицуулах хороо 2013 он 63-р тогтоол
5 Барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх, ашиглалтад оруулах дүрэм Эрчим хүчний яам 2012.12.01 151
6 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжын угсралтын ажлыг ашиглалтанд оруулах журам Эрчим хүчний яам 2013.07.16 98 тоот тушаал 2 дугаар хавсралт
7 Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж, барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх журам Эрчим хүчний яам 2013.07.16 98 тоот тушаал 1 дугаар хавсралт
8 "Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ийн холболтын журам Эрчим хүчний зохицуулах хороо 2013.01.23 5
9 Цахилгаан эрчим хүчээр хангах техникийн нөхцөл олгох журам Эрчим хүчний яам 2013.01.04 3
10 Эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниуаас мэдээ, тайлан ирүүлэх, тэдгээрийг нэгтгэх, мэдээлэл солилцох журам Эрчим хүчний газар 2012.04.02 Б/70
11 Төвийн бүсийн цахилгаан дамжуулах сүлжээ ТӨХК-ийн диспетчерийн албаны дүрэм ТБЦДС ХК 2009.03.17
12 Дамжуулах сүлжээний шуурхай ажиллагааны хүмүүсийн мэдээ, мэдээллийн журам ТБЦДС ХК
13 Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын  ажлын журам Түлш эрчим хүчний яам 2005.11.10 87
14 Цахилгаан хангамжын тасалдалыг бүртгэх, тогтоох журам Эрчим хүчний зохицуулах газар 2005.04.01 43
15 Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн цахилгаан хангамжийн найдваржилтын зэрэглэл тогтоох журам Дэд бүтцийн яам 2003.05.27 112
16 Төрийн өмчийн хуулийн этгээд эд хөрөнгө олж авах, худалдах, шилжүүлэх, актлах журам. Төрийн өмчийн хороо 2009.01.29 19-р тогтоол
17 Түлш эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын аюулгүй найдвартай ажиллагааг хангахад шаардлагатай түлш болон тоног төхөөрөмж, сэлбэгийн  аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх журам. Түлш, эрчим хүчний яам 2007.06.19 53
18 Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч хоорондын аж ахуйн харилцааны дүрэм. Эрчим хүчний зохицуулах газар 2003.12.05 65
19 Хэрэглэгчдийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм. 2006 он 263-р тушаалын 1-р хавсралт
20 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль. Улсын их хурал 2012.05.17
21 Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт, хамгаалалтын ажлын хүрээнд баримтлах журам. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 2007 он 17-р тогтоолын 1-р хавсралт
22 Галын аюулгүй байдлын тухай хууль Улсын их хурал 1999.05.28
23 Хөдөлмөрийн нөхцлийн үнэлгээ хийх журам Нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яам 2008.12.22 138
24 Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай Улсын их хурал 2001.12.13

Sidebar Menu